Tropem Wilczym. Bieg pamięci Żołnierzy Wyklętych 2022

Autor: zespół redakcyjny

NGB Kłobuck wraz ze współorganizatorami zapraszają na kolejną edycję biegu TROPEM WILCZYM, który odbędzie się 29 maja w Kłobucku. W biegu i marszu nordic walking na dystansie 1963 m uczestniczyć mogą dzieci, młodzież i dorośli. Zapisy wyłącznie w dniu zawodów. Wszyscy uczestnicy otrzymają pakiet startowy, zwycięzcom w każdej kategorii wręczymy pamiątkowe nagrody. Udział w biegu jest bezpłatny, w trakcie wydarzenia sportowego przeprowadzona zostanie zbiórka na cele charytatywne. Zapraszamy wszystkich chętnych. Szczegóły biegu w regulaminie.

REGULAMIN IMPREZY ,,Tropem Wilczym. Bieg Pamięci Żołnierzy Wyklętych:

1. Cel imprezy:
Ideą projektu biegowo–edukacyjnego „Tropem Wilczym. Bieg Pamięci Żołnierzy Wyklętych” jest:
– oddanie hołdu żołnierzom polskiego podziemia antykomunistycznego działającego, w latach 1944 – 1963 w obrębie przedwojennych granic RP,
– popularyzacja wiedzy na temat Żołnierzy Wyklętych,
– podtrzymanie świadomości historycznej na temat Żołnierzy Wyklętych wśród Polaków,
– popularyzacja biegania jako najprostszej formy ruchu,
– promocja aktywności fizycznej i zdrowego stylu życia.

2. Organizatorzy biegu:
Organizatorem ogólnopolskim imprezy jest Fundacja Wolność i Demokracja, a jego lokalnymi przedstawicielami Odlewnictwo Kulej Wiesław Kulej. Kłobuckie Stowarzyszenie Sportowe NGB Kłobuck.

3. Współorganizatorzy:
– Urząd Miejski w Kłobucku,
– OSiR w Kłobucku,

4. Sponsorzy:
– Odlewnictwo Wiesław Kulej
– Gmina Kłobuck
– Quality
– Starostwo Powiatowe
– Winecki Grodzisko
– Fundacja Largo
– Nadleśnictwo Kłobuck

5. Termin i miejsce biegu:
29 maja 2022 r., OSiR w Kłobucku, ul. Sportowa 6.
-start o godz. 12:00
-zawodnicy na miejsce startu muszą się zgłosić do godz. 11:45
-biuro zawodów będzie czynne od 10:00 do 11:45
-od 10:00 do 11:45 w biurze zawodów wydawane będą pakiety
-zamknięcie mety o 12:30
-bieg osób niepełnosprawnych na dystansie 100 m start o 11.40

6. Trasa:
Alejkami parku im. Wacława Głowy, ul. Sportową na teren OSiR w Kłobucku.

7. Dystans: 1963 m.

8. Warunki uczestnictwa:
– zapisy wyłącznie w biurze zawodów w dniu biegu,
– warunkiem udziału w jest przedstawienie aktualnego zaświadczenia lekarskiego o braku przeciwwskazań do udziału w zawodach lub złożenie własnoręcznego podpisu pod oświadczeniem o zdolności do udziału w/w zawodach, oraz przyjęciu pełnego ryzyka
i konsekwencji udziału, na własną odpowiedzialność. Podpisanie zgłoszenia do zawodów jest równoznaczne z akceptacją regulaminu imprezy ,,Tropem Wilczym. Bieg Pamięci Żołnierzy Wyklętych”,
– uczestnicy do lat 18 dopuszczani będą pod opieką rodziców lub opiekunów prawnych, albo z oświadczeniem o starcie na własną odpowiedzialność, podpisanym przez rodziców lub prawnych opiekunów – w obecności obsługi biura zawodów. Oświadczenie można wypełnić przed startem na miejscu rejestracji,
– wszyscy zawodnicy startujący w zawodach, muszą zostać zweryfikowani w Biurze Zawodów. Zawodnik musi posiadać podczas weryfikacji dowód tożsamości ze zdjęciem (dowód osobisty, legitymację szkolną, paszport lub prawo jazdy) celem kontroli daty urodzenia i obywatelstwa. Ten sam wymóg dotyczy rodziców lub opiekunów prawnych, składających oświadczenia w imieniu niepełnoletnich uczestników,
– wszyscy zawodnicy muszą przestrzegać regulaminu zawodów ,,Tropem Wilczym. Bieg Pamięci Żołnierzy Wyklętych”,

W skład pakietu wchodzi pamiątkowy medal, materiały promocyjne, udział w poczęstunku oraz numer startowy.

Organizator nie pobiera opłaty startowej.

W trakcie imprezy zostanie przeprowadzona dobrowolna zbiórka pieniężna na pomoc Ukrainie.

9. Zapisy, zgłoszenia i limity:
ze względów organizacyjnych wprowadza się limitowaną ilość 250 miejsc startowych
zapisy i zgłoszenia przyjmowane będą wyłącznie w dniu zawodów w biurze zawodów (OSiR w Kłobucku).

10. Klasyfikacja, nagrody i upominki:
W zawodach prowadzone będą klasyfikacje:
– dzieci do lat 12 w kategorii dziewcząt i chłopców – miejsca od 1 do 4
– młodzież od lat 13 do 16 w kategorii dziewcząt i chłopców – miejsca od 1 do 4
– pozostali – powyżej 17 lat w kategorii kobiet i mężczyzn – miejsca od 1 do 4
– NW open kobiet i mężczyzn – miejsca od 1 do 4
Zwycięzcy we wszystkich kategoriach, za miejsca od pierwszego do czwartego otrzymują pamiątkowe nagrody.

11. Postanowienia końcowe:
– organizator zapewnia opiekę medyczną podczas biegu i zabezpieczenie trasy oraz ubezpieczenie NNW,
– bieg odbędzie się w niezmienionym terminie bez względu na pogodę,
– organizator nie odpowiada za rzeczy wartościowe oraz za rzeczy zgubione, uszkodzone, zniszczone lub skradzione podczas imprezy,
– podczas zawodów, zawodnicy muszą posiadać numery startowe przypięte z przodu na piersiach,
– każdego zawodnika obowiązuje estetyczny ubiór sportowy,
– zawodnicy pokonujący dystans biegu w sposób niedozwolony /skracanie trasy/ zostaną zdyskwalifikowani,
– należy przestrzegać zasad ochrony przyrody i przepisów przeciwpożarowych, dbać o porządek w miejscu zawodów,
– podpisanie zgłoszenia jest równoznaczne z akceptacją niniejszego regulaminu biegu, oraz wyrażeniem zgodę na przetwarzanie danych osobowych podanych w formularzu rejestracyjnym dla potrzeb realizacji procesu rejestracji oraz prezentacji wyników biegu zgodnie z ustawą z dnia 29.08.1997 r. o ochronie danych osobowych, Dz. U nr 133, poz. 883, a także wyrażają zgodę na wykorzystanie ich wizerunku w materiałach informacyjnych imprezy oraz przetwarzanie ich danych osobowych w celach niezbędnych do przeprowadzenia imprezy,
– pobranie numeru startowego jest jednoznaczne z przyjęciem powyższego REGULAMINU,
– organizator zastrzega sobie prawo do ostatecznej interpretacji niniejszego REGULAMINU,
– odbiór nagród i upominków w dniu zawodów,
– ostateczna interpretacja regulaminu należy do lokalnych przedstawicieli Organizatora,
– lokalni przedstawiciele Organizatora zastrzegają sobie prawo do zmiany niniejszego regulaminu.

Bieg odbywa się w ramach ogólnopolskiej akcji ,,Tropem Wilczym. Bieg Pamięci Żołnierzy Wyklętych”, której organizatorem ogólnopolskim jest Fundacja Wolność i Demokracja, a organizatorem regionalnym Odlewnictwo Kulej Wiesław Kulej w Kłobucku oraz Kłobuckie Stowarzyszenie Sportowe NGB Kłobuck.