STATUT KŁOBUCKIEGO STOWARZYSZENIA SPORTOWEGO NGB KŁOBUCK

Rozdział 1
Nazwa, teren działania, siedziba władz, charakter prawny.
§ 1
Stowarzyszenie nosi nazwę : Kłobuckie Stowarzyszenie Sportowe NGB Kłobuck zwany dalej Klubem. Klub w razie potrzeby może używać drugiego i trzeciego członu w nazwie dla potrzeb sponsora.
§ 2
Terenem działania Klubu jest obszar Rzeczypospolitej Polskiej, a siedzibą jest miasto Kłobuck.
§ 3
Klub działa zgodnie z ustawą o kulturze fizycznej, ustawą – Prawo o stowarzyszeniach oraz niniejszym statutem.
§ 4
1. Klub posiada osobowość prawną.
2. Klub może tworzyć jednostki regulaminowe działające w ramach Klubu.
§ 5
Klub opiera swoją działalność na pracy społecznej swoich członków. Dla realizacji określonych celów statutowych Klub może zatrudniać pracowników.
§ 6
Klub może być członkiem organizacji sportowych o podobnym profilu działania.
§ 7
Klub może używać pieczęci, posiadać odznakę organizacyjną oraz wydawać komunikaty, zgodnie z obowiązującymi w tym zakresie przepisami.

Rozdział 2
Cel i środki działania
§ 8
1. Podstawowym celem Klubu jest :
1) Krzewienie kultury fizycznej wśród młodzieży i osób dorosłych na terenie działania Klubu.
2) Uczestniczenie w imprezach sportowych organizowanych na obszarze całego kraju, a także poza jego granicami.
3) Przeciwdziałanie patologiom społecznym w rodzinie i szkole tj. chuligaństwo, alkoholizm, narkomania, poprzez organizowanie imprez sportowych dla dzieci i młodzieży oraz osób dorosłych wychowywanie w duchu sportowej rywalizacji.
4) Kształtowanie pozytywnych cech charakteru i osobowości poprzez uczestnictwo w realizacji zadań sportowych Klubu.
5) Popularyzacja biegania jako najprostszej formy aktywności fizycznej.
6) Promowanie i popularyzowanie zdrowego, aktywnego stylu życia.
2. Klub realizuje swoje cele w szczególności przez:
1) propagowanie korzyści zdrowotnych płynących z systematycznego biegania oraz innych konkurencji uzupełniających tę formę ruchu,
2) współdziałanie z instytucjami , stowarzyszeniami i organizacjami zajmującymi się sprawami kultury fizycznej,
3) udzielanie pomocy organizatorom masowych imprez biegowych,
4) organizowanie prelekcji, pokazów filmowych, seminariów, konferencji związanych z bieganiem rekreacyjnym, odżywianiem, sprawami ubiorów,
5) organizowanie spotkań sympatyków biegania z trenerami, zawodnikami wyczynowymi, lekarzami, działaczami, dziennikarzami, służących popularyzacji biegania,
6) gromadzenie pamiątek związanych z masowymi imprezami biegowymi oraz działalnością Klubu
7) pozyskiwanie środków materialnych i gospodarowanie nimi zgodnie z potrzebami Klubu,
8) współdziałanie z prasą, radiem i telewizją w zakresie o podejmowanych przedsięwzięciach ,
9) podejmowanie innych działań niezbędnych do realizacji zadań regulaminowych .
§ 8 a
Dla zapewnienia środków finansowych na realizację celów statutowych Klubu może prowadzić działalność gospodarczą zgodnie z obowiązującymi przepisami w tym zakresie.
Rozdział 3
§ 9
Członkowie Klubu dzielą się na:
1) zwyczajnych
2) uczestników
3) honorowych
4) wspierających
§ 10
1. Członkami zwyczajnymi mogą być pełnoletni obywatele posiadający pełną zdolność do czynności prawnych i niepozbawieni praw publicznych oraz niepełnoletni w wieku powyżej 16 lat posiadający ograniczoną zdolność do czynności prawnych mogą być członkami bez zgody rodziców lub opiekunów prawnych.
2. Członkami uczestnikami po niżej 16 roku mogą być uczniowie i inni niepełnoletni obywatele za zgodą rodziców lub opiekunów prawnych na podstawie pisemnej deklaracji w trybie określonym w ust.1.
3. Członkami honorowymi mogą być osoby fizyczne ,niezależnie od obywatelstwa, zasłużone dla rozwoju Klubu. Godność członka honorowego nadaje Walne Zebranie Klubu na wniosek Zarządu.
4. Członkami wspierającymi mogą być osoby prawne i fizyczne uznające i wspierające materialnie cele Klubu, przyjęte w trybie określonym w ust.1.
§ 11
1. Członkowie zwyczajni mają prawo:
1) wybierać i być wybieranym do władz Klubu oraz posiadają głos stanowiący,
2) uczestniczyć w krajowych i zagranicznych imprezach sportowych oraz szkoleniowych na zasadach określonych przez Zarząd Klubu,
3) zgłaszać postulaty i wnioski wobec władz oraz oceniać ich działania,
4) korzystać z uprawnień członkowskich wynikających ze statutowej działalności Klubu,
5) nosić odznakę z godłem Klubu oraz posiadać legitymację członkowską,
2. Członkowie –uczestnicy mają wszystkie prawa członków zwyczajnych z wyjątkiem biernego i czynnego prawa wyborczego.
3. Członkowie honorowi mają wszelkie prawa członków zwyczajnych z wyjątkiem biernego prawa wyborczego.
4. Członkowie wspierający mają prawa członków zwyczajnych z wyjątkiem czynnego prawa wyborczego.
§ 12
Członkowie Klubu obowiązani są do :
1) aktywnej działalności na rzecz rozwoju Klubu
2) przestrzegania statutu, regulaminów i decyzji władz Klubu
3) stałego podnoszenia poziomu sportowego
4) udziału w mistrzostwach i zawodach organizowanych przez Klub
5) regularnego opłacania składki członkowskiej w wysokości ustalonej przez Walne Zebranie Członków z wyjątkiem członków honorowych.
§ 13
1.Członkostwo ustaje w przypadku :
1) wystąpienia członka z Klubu zgłoszonego na piśmie
2) (skreślono)
3) wykluczenia przez Zarząd w przypadku naruszenia postanowień niniejszego statutu.
2.Członek nie wykonujący obowiązków statutowych z przyczyn przez niego nie zawinionych może być pozbawiony członkostwa przez wykreślenie z listy członków w drodze uchwały Zarządu.
3.Członek Klubu może być zawieszony w prawach członkowskich przez Zarząd w przypadku nie brania czynnego udziału w realizacji zadań i celów Klubu lub innego naruszenia postanowień statutu i uchwał.
4.Członek Klubu może być zawieszony w prawach członkowskich przez Zarząd w przypadku nie opłacania składki członkowskiej przez okres 3 miesięcy.
5.Zawieszenie w prawach członkowskich polega na okresowym pozbawieniu uprawnień statutowych, a w szczególności prawa do udziału w rozgrywkach sportowych i działalności szkoleniowej Klubu.
6.Od decyzji o wykluczeniu lub zawieszeniu w prawach członkowskich przysługuje stronie prawo odwołania się do Walnego Zebrania Członków w terminie 30 dni od dnia otrzymania zawiadomienia

Rozdział 4
Władze Klubu
§ 14
Władzami Klubu są :
1) Walne Zebranie Członków,
2) Zarząd,
3) Komisja Rewizyjna,
§ 15
Kadencja władz Klubu trwa cztery lata, a ich wybór odbywa się w głosowaniu tajnym lub jawnym, w zależności od uchwały Walnego Zebrania Członków.
§ 16
1. Najwyższą władzą Klubu jest Walne Zebranie Członków zwoływane przez Zarząd co roku jako sprawozdawcze i co cztery lata jako sprawozdawczo-wyborcze.
2. Do kompetencji Walnego Zebrania Członków należy :
1) uchwalenie statutu i podejmowanie uchwał o zmianach w statucie i rozwiązaniu się Klubu oraz w sprawach majątkowych,
2) wybór Zarządu i Komisji Rewizyjnej,
3) uchwalenie głównych kierunków i programów działania Klubu,
4) rozpatrywanie i przyjmowanie sprawozdania z działalności ustępujących władz,
5) udzielanie absolutorium ustępującemu Zarządowi na wniosek Komisji Rewizyjnej,
6) uchwalenie wysokości składki członkowskiej i innych opłat na rzecz Klubu
7) rozpatrywanie odwołań do uchwał Zarządu w sprawie wykluczenia
8) rozpatrywanie oraz rozstrzyganie wniosków Zarządu i członków Klubu,
9) podejmowanie uchwał we wszystkich sprawach nie zastrzeżonych do kompetencji pozostałych władz.

§ 17
W walnym Zebraniu Członków biorą udział :
1) z głosem stanowiącym – członkowie zwyczajni i honorowi Klubu,
2) z głosem doradczym – członkowie uczestnicy oraz zaproszeni goście,
§ 18
Uchwały Walnego Zebrania Członków zapadają zwykłą większością głosów, przy obecności co najmniej 1/2 ogólnej liczby członków w pierwszym terminie i bez względu na liczbę członków w drugim terminie.

§ 18a
Uchwały Zarządu i Komisji Rewizyjnej zapadają większością 2/3 glosów.
§ 19
1.Walne zebranie Członków zwołuje Zarząd Klubu.
2.Nadzwyczajne walne Zebranie może być zwołane na skutek :
1) uchwały Zarządu podjętej większością 2/3 głosów,
2) wniosku Komisji Rewizyjnej większością 2/3 głosów,
3) wniosku zgłoszonego przez co najmniej 1/2 ogólnej liczby członków.
3.Nadzwyczajne Walne Zebranie zwoływane jest przez Zarząd w terminie miesiąca od zgłoszenia wniosku lub podjętej uchwały i obraduje nad sprawami, dla których zostało zwołane.
4.O terminie, miejscu i porządku obrad Walnego Zebrania Członków Zarząd zawiadamia członków na 14 dni przed terminem Walnego Zebrania Członków.
§ 20
Zarząd jest organem władzy Klubu działającym pomiędzy Walnymi Zebraniami Członków.
§ 21
Zarząd składa się z 5-8 osób wybranych przez Walne Zebranie Członków.
§ 22
Do kompetencji Zarządu należy :
1) reprezentowanie Klubu na zewnątrz oraz działanie w jego imieniu,
2) realizowanie uchwał, wytycznych i zaleceń Walnego Zebrania Członków,
3) kierowanie całokształtem działalności Klubu,
4) zarządzanie majątkiem i funduszami Klubu zgodnie z uchwałami Walnego Zebrania Członków,
5) uchwalanie planów działania i planów finansowych,
6) zwoływanie Walnych Zebrań Członków,
7) powoływanie jednostek regulaminowych, komisji problemowych i zatwierdzanie ich regulaminów,
8) przyjmowanie, zawieszanie, wykreślanie oraz wykluczanie członków Klubu.
§ 23
W razie ustąpienia Prezesa Zarządu w czasie trwania kadencji, Zarządowi przysługuje prawo wyboru nowego Prezesa, który pełni tę funkcję do czasu najbliższego Walnego Zebrania Sprawozdawczo – Wyborczego.
§ 24
1.W przypadku naruszenia postanowień statutu, regulaminów i innych postanowień obowiązujących w Klubie – Zarządowi przysługuje prawo nakładania kar na członków Klubu.
2.Tryb postępowania dyscyplinarnego oraz rodzaje kar określa regulamin dyscyplinarny uchwalony przez Zarząd.
3.W toku postępowania dyscyplinarnego obowiązuje zasada dwuinstancyjności.
4.Od decyzji Zarządu o ukaraniu, członkowi przysługuje odwołanie do Walnego Zebrania w terminie 30 dni od daty otrzymania zawiadomienia o ukaraniu.
§ 25
1.Zarząd konstytuuje się na pierwszym zebraniu, któremu przewodniczy przewodniczący Walnego Zebrania Członków.
2.Zarząd wybiera ze swego grona prezesa, 1 – 2 wiceprezesów, sekretarza i skarbnika, a pozostałym członkom przydziela do realizacji określone zadania.
3.Zakres działania, organizację oraz tryb pracy Zarządu i jego organów określają regulaminy uchwalone przez Zarząd.

§ 26
1.Komisja Rewizyjna składa się z trzech osób, w tym przewodniczącego i sekretarza.
2.Komisja Rewizyjna przeprowadza co najmniej raz w roku kontrolę statutowej i finansowo – gospodarczej działalności Klubu.
3.Komisja Rewizyjna przedkłada Walnemu Zebraniu Członków sprawozdanie ze swojej działalności oraz posiada wyłączne prawo stawiania wniosków w sprawach absolutorium dla Zarządu.
4.Komisja Rewizyjna ma prawo występowania do Zarządu z wnioskami wynikającymi z ustaleń kontroli i żądania wyjaśnień oraz usunięcia nieprawidłowości.
5.Przewodniczący Komisji Rewizyjnej lub upoważniony przez niego członek komisji ma prawo brać udział w posiedzeniach Zarządu i innych organów z głosem doradczym.
§ 27
1. W przypadku ustąpienia członków Zarządu i Komisji Rewizyjnej władzom tym przysługuje prawo kooptacji.
2.Liczba członków władz pochodzących z kooptacji nie może przekroczyć 1/3 liczby członków pochodzących z wyboru.
3.W razie ustąpienia Prezesa Zarządu w czasie trwania kadencji Zarządowi, przysługuje prawo wyboru ze swego składu nowego Prezesa, który pełni tę funkcję do czasu najbliższego Walnego Zebrania Sprawozdawczo –Wyborczego.
Rozdział 5
Majątek i fundusze Klubu
§ 28
1.Majątek Klubu stanowią nieruchomości, ruchomości i fundusze.
2.Na fundusz Klubu składają się :
1) składki roczne członków Klubu,
2) darowizny, dotacje.
§ 29
Do ważności oświadczeń dotyczących praw i obowiązków majątkowych i niemajątkowych Klubu wymagane jest współdziałanie dwóch osób: prezesa lub wiceprezesa oraz skarbnika lub sekretarza.

Rozdział 6
Postanowienia końcowe
§ 30
Zmiana statutu może być uchwalona przez Walne Zebranie Członków większością 2/3 głosów w obecności co najmniej połowy liczby członków Walnego Zebrania Członków.
§ 31
1.Rozwiązanie się Klubu następuje w przypadku podjęcia uchwały przez Walne Zebranie Członków większością 2/3 głosów w obecności co najmniej połowy liczby członków Walnego Zebrania Członków.
2. Uchwała o rozwiązaniu się Klubu powinna określać przeznaczenie majątku Klubu.
3. Po zakończeniu likwidacji Klubu likwidator występuje do organu rejestracyjnego z wnioskiem o wykreślenie Klubu.

Komitet założycielski:

1. Dariusz Gutowski
2. Witold Pelikan
3. Włodzimierz Jaszczyk

4.Grzegorz Dobosz